Årsmöte för Alvar Aaltosällskapet 2016
Plats: Finlandsinstitutet den 10 maj kl 18.00-19.00
Föranmälan senast 7 maj.

Extra medlemsmöte
Plats: Teaterbaren, Kulturhuset den 10 juni kl 12.00-13.00
Föranmälan senast 7 juni.

Avslutning av verksamheten
Styrelsen har under en längre tid sökt nya finansieringsmöjligheter för att kunna fortsätta verksamheten. Under 2015 har styrelsen fört vidare frågan till medlemmarna och efterfrågat förslag till hur verksamheten kan leva vidare, vilket dock inte hörsammats med konkreta förslag. Förslaget vid 2016 års årsmöte är därför att verksamheten avslutas. Om detta förslag bifalls kommer styrelsen enligt stadgarna att hålla ytterligare ett ordinarie medlemsmöte tidigast 1 månad efter årsmötet varefter verksamheten officiellt upphör.
Även om 2016 är det år då sällskapet avrundas så ser vi i styrelsen att det görs med flaggan i topp. Uppdraget är slutfört – med råge.

Rapport från arbetet till stöd för Västmanlands-Dala Nation
Västmanlands-Dala nation har genom åren haft en hög ambition att vårda sin fina och unika byggnad ritad av Alvar Aalto. Inför jubileumsåret 2014 (nationen 375 år) och byggnadens 50 års firande året därpå hade nationen beslutat att göra en genomgripande fasadrenovering och omputsning av samtliga fyra fasader.
Svenska Alvar Aaltosällskapet har bidragit till detta arbete bland annat genom att låta trycka en skrift om nationsbyggnaden och dess behov samt att stärka kontakten till expertisen på Alvar Aalto stiftelsen i Helsingfors. Sällskapet har sammanställt en rapport från arbetet som kan laddas ned från hemsidan.

Tack
Vill vi rikta ett varmt och innerligt TACK till våra medlemmar!
Det är tack vare medlemmarnas engagemang och bidrag i form av medlems- och vänavgifter som Alvar Aaltosällskapet kunnat existera och genomföra sitt värv! Vi i nuvarande styrelsen vill likaså rikta ett varmt tack till alla dem som genom åren helhjärtat avsatt tid för att delta i styrelsearbete och /eller på annat sätt bistå i samband med olika evenemang eller andra aktiviteter.

Under åren har posten som ordförande innehafts av Rasmus Waern, Johan Johansson och nu senast Klas Ruin. Styrelsen har i övrigt genom åren bestått av Greger Palmstierna, Kai Piippo, Margit Klint, Stuart Wrede, Camilla Schlyter Gezelius, Anders Brushammar, Tua Franklin och Karl Alexanderson. Under många år sköttes bokföringen av Liisa Liikala, ideellt, liksom styrelsearbetet. Revisorer har varit Hannu Harju, aukt revisor och arkitekt Hans Murman. Hedvig Hedqvist, Joen Sachs och Bengt Packalén har varit valberedning

En hedersstyrelse har funnits som stöd under ledning av Finlands Ambassadör, och de senaste åren har vi knutit tätare band till Finlands ambassad då vi fått möjlighet att förlägga våra årsmöten till ambassaden.
Finlandsinstitutet var den självklara samlingspunkten när sällskapet bildades och under många år hölls årsmötet under festliga former med soaré och underhållning i Sibeliussalen på Finlandsinstitutet.
Vi är glada at få avsluta sällskapet på samma plats, cirkeln sluts.

Naturligtvis går våra tankar till Jan-Krister Boman. Utan honom hade sällskapet inte bildats. Hans förmåga att engagera och entusiasmera så många vänfasta medlemmar och människor med möjlighet att påverka på olika sätt har varit en förutsättning för sällskapets fortlevnad. Vi riktar ett stort tack till Jan-Kristers familj.

Vänligen
Tua Franklin, Camilla Schlyter Gezelius, Karl Alexanderson, Margit Hultstrand Klint, Anders Brushammar och ordf. Klas Ruin.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2015
Rapport från arbetet med V-Dala Nation

Kontakta styrelsen genom mail till info@alvaraalto.se
eller per post till Alvar Aaltosällskapet, c/o Spridd, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm.

Det svenska Alvar Aaltosällskapet

Det svenska Alvar Aaltosällskapet bildades 1996. En huvuduppgift har hela tiden varit att samla medel till restaureringen av biblioteket i Viborg, ett arbete som inte varit utan framgång. Men på vägen har också något annat vunnits. I möten, i utställningar och i de skrifter sällskapet bidrar till har något av Aaltos etos kunnat förmedlas.

Läs mer