På gång

Välkommen till Finlands Ambassad den 21 maj kl 17.00.

Rapporter från konferensen Aalto beyond Finland
Återigen upplåter Finlands ambassad sina lokaler för årsmötet.
Kvällens huvudgäst är den finländske arkitekten Eric Adlercreutz, ordf
i restaureringskommittén för biblioteket i Viborg och en tid anställd vid Aaltos kontor. Eric Adlercreutz framför sitt föredrag, hållet vid den internationella konferensen Aalto beyond Finland som hölls I Rovaniemi 16-18 februari i år.

Medlemskap i Alvar Aaltosällskapet
Sällskapet ”är” sina medlemmar och är beroende av medlemsavgifter för den fortsatta verksamheten. Plusgiro 160 35 42-0 Årsavgift 150 kronor för enskild medlem. 2000 kronor för företag. Skicka e-post till info@alvaraalto.se i samband med inbetalning så får vi din adress. Vidarebefordra gärna detta nyhetsbrev till personer du tror är intresserade.

Program
Välkomnande till ambassaden
Årsmöte 2015, enl. bifogad dagordning. Avslutningsvis sammanfattar Hedvig Hedqvist, mångårig ledamot av valberedningen, arbetet med biblioteket i Viborg.
Paus med mingel
Välkomnande och introduktion av gäster, ordf. Klas Ruin
”My Aalto” föredrag av den finländske arkitekten Eric Adlercreutz, hållet vid konferensen Aalto beyond Finland i Rovaniemi feb 2015
Rasmus Waern, fd ordf. Alvar Aaltosällskapet, rapporterar från Aalto Beyond Finland och förmedlar delar av sitt eget bidrag till konferensen i Rovaniemi, ”Aalto i Sverige”
Anmälan av deltagare erfordras till ambassaden, vänligen maila senast 18e maj till info@alvaraalto.se och uppge namn, mail och telefonnummer. Det går också att anmäla på tel. 0709 461354.

Dagordning – Årsmöte 2015-05-21
Val av ordförande för mötet
Val av protokollförare för mötet
Fråga huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat
Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Granskning av framlagd verksamhetsberättelse resp. ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2014 och beslut med anledning av dessa
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
Val av styrelse enligt §5.1 varvid ordföranden väljs för sig och styrelsen inom sig fördelar övriga uppdrag
Val av två revisorer
Val av valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande
Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap
Behandling av förslag från styrelsen och från medlemmar
Alvar Aaltosällskapets framtid
Övriga på föredragning beroende ämnen

Stadgarna och Verksamhetsberättelsen finns att läsa på hemsidan www.alvaraalto.se
Stadgar för Alvar Aaltosällskapet i Sverige antogs vid konstituerande möte den 22 september 1997 avhållet å Kungl. Akademien för De Fria Konsterna.
Nya stadgar beträffande styrelsens storlek och om hedersstyrelsen antagna den 7e februari 2009.
Nya stadgar beträffande revisorer och om utskick tagna 11e april 2013.

Verksamhetsberättelse 2014 signerad